Klauzula RODO

Informujemy, że firma PraskDesign sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Modlińska 31A, 53-152 Wrocław, zwana dalej „Administratorem Danych”, przetwarza dane osobowe osób korzystających z jej usług.

Dane kontaktowe administratora danych to:

PraskDesign spółka z o.o.
ul. Modlińska 31A,
53-152 Wrocław
Tel: 71 390 96 57
e-mail: biuro@praskdesign.eu

Cele przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych przetwarza dane osobowe Pani/Pana w celach niezbędnych do zrealizowania kontaktu i prowadzonej sprzedaży towarów.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych przetwarza dane osobowe Pani/Pana w oparciu o zawartą umowę lub na podstawie wypełnionego formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kategorie uzyskanych danych osobowych:

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:

Posiadane dane osobowe nie  będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania danych osobowych zależy od okresu współpracy administratora danych z Panią/Panem. Administrator danych będzie przetwarzał dane nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Prawa Zleceniodawcy:

Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora danych dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu zajmującego się naruszeniami w ochronie danych osobowych przez administratora danych. W chwili obecnej tj. na dzień 25.05.2018 roku jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe zostały pobrane od Pani/Pana  bezpośrednio i dobrowolnie. Przekazanie danych nie jest warunkiem zawarcia współpracy, jednakże jest niezbędne do realizacji celu, a ich nieprzekazanie może uniemożliwić komunikację i współpracę z Panią/Panem.